آموزش بافت عروسك و اسباب بازي آموزش بافت عروسك و اسباب بازي .

آموزش بافت عروسك و اسباب بازي

خرگوش بافتني

     آموزش بافت عروسكهاي بافتني

 

    عروسك خرگوش بافتني

 

 

    وسايل لازم:

    كامواي قهوه اي رنگ

    كامواي زرد كمرنگ

    كامواي قهوه اي روشن

    كامواي سبز رنگ

    كامواي سفيد رنگ

    كامواي زرد پررنگ

    كامواي سبز پررنگ

    كامواي صورتي چرك

    كامواي سياه رنگ

    ميل شماره 3 يك جفت

    پشم شيشه جهت پر كردن داخل عروسك

چراغ قوه پليسي تلسكوپي

 

    كاموا بايد به گونه اي باشد كه 26 دونه در 36 رديف با بافت ساده (يك رج زير يك رج رو) و ميل شماره 3 داراي ابعاد 10*10 سانتيمتر باشد

 

    توضيح:

    هر جا كه گفته شده يكي اضافه كنيد منظور اين است كه دونه را دوبار ببافيد يكي از زير يكي از رو

 

    بافتن بدن عروسك

    20 دونه با رنگ قهوه اي گردن سربياندازيد و 10 رج ساده ببافيد

 

    بافتن سرشانه ها

    رج افزايشي 1: سه تا زير، (يكي اضافه كنيد) چهار بار، شش تا زير, (يكي اضافه كنيد) چهار بار، سه تا زير، (تعداد دانه ها 28)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج افزايشي 2: سه تا زير، (يكي اضافه كنيد, يكي زير) چهار بار، شش تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير)چهار بار، سه تا زير (تعداد دانه ها 36)

 

    سه رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 3: (يكي زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) تا انتها. (تعداد دانه ها 48)

 

    بعد 25 رج ساده ببافيد

    بافتن ران

 

    رج افزايشي 1: نه تا زير، (يكي اضافه كنيد) 6 بار، 18 تا زير، (يكي اضافه كنيد) 6 بار، 9 تا زير (تعداد دانه ها 60)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

چسب جادويي گريپز

 

    رج افزايشي 2: نه تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير) 6 بار، 18 تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير) 6 بار، 9 تا زير (تعداد دانه ها 72)

 

    سه رج ساده ببافيد

 

    رج افزايش 3: ده تا زير، (يكي اضافه كنيد، 2 تا زير) 6 بار، 18 تا زير، (يكي اضافه كنيد، 2 تا زير) 6 بار، 8 ت ازير (تعداد دانه ها 84)

 

    بعد 27 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 1: (2 تا زير، دو تا يكي، 2 تا زير) تا انتها (تعداد دانه ها 70)

 

    بعد 5 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 2: (2 تا زير، دو ت ايكي، يكي زير) تا انتها (تعداد دانه ها 56)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 3: (يكي زير، دو تا يكي، يكي زير) تا انتها (تعداد دانه ها 42)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 4: (يكي زير، دو تا يكي) تا انتها (تعداد دانه ها 28)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 5: (دو تايكي) تا انتها (تعداد دانه ها 14)

 

    كاموا را ببريد و مقداري نگه داريد و از درون دانه هاي باقيمانده عبور داده بكشيد و محكم كنيد.

 

    بافتن سر عروسك

    13 دونه با رنگ قهوه اي سربياندازيد و دو رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 1: بعد از هر دونه يكي اضافه كنيد (تعداد دانه ها 26)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج افزايشي 2: (يكي اضافه كنيد، يكي زير) تا انتها (تعداد دانه ها 39)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج افزايش 3: (يكي زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) تا انتها (تعداد دانه ها 52)

 

    بعد 5 رج ساده ببافيد

 

    بافتن گونه ها

 

    رج افزايشي: 11 تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير) چهار بار، 15 تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير) 4 بار، 10 تا زير (تعداد دانه ها 60)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 1: (4 تا زير، دو تا يكي، 4 تا زير) تا انتها (تعداد دانه ها 54)

 

    بعد 5 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 2: (4 تا زير، دو تا يكي، 3 تا زير) تا انتها (تعداد دانه ها 48)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 3: 8 ت ازير، (دو تا يكي) چهار بار، 16 تا زير، (دو تا يكي) چهار بار، 8 تا زير (تعداد دانه ها 40)

 

    بعد 5 رج ساده ببافيد

 

    بافتن قسمت جلو

 

    رج كاهشي 1: (يكي زير، دو تا يكي، يكي زير) تا انتها (تعداد دانه ها 30)

 

    بعد 7 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 2: (يكي زير، دو تا يكي) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 3: يكي زير، (دو تايكي) نه بار، يكي زير (تعداد دانه ها 11)

 

    كاموا را ببريد و مقداري نگه داريد و از داخل دانه هاي ميل رد كرده بكشيد و محكم كنيد

 

    بافتن پشت گوشها (دو عدد ببافيد)

 

    ابتدا 8 دونه با رنگ قهوه اي سربياندازيد و 12 رج ساده ببافيد

 

    يك دونه در ابتدا و انتهاي رج اضافه كنيد

 

    بعد 7 رج ساده ببافيد

 

    بعد 8 رج آخر را سه بار ديگر تكرار كنيد (تعداد دانه ها 16)

 

    بعد 4 رج ساده ببافيد

 

    يك دونه در ابتدا و انتهاي رج كم كنيد

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    بعد 4 رج آخر را يكبار ديگر ببافيد (تعداد دانه ها 12)

 

    يك دونه در ابتدا و انتهاي دو رج بعد كم كنيد (تعداد دانه ها 8)...كور كنيد

 

    بافتن آستر گوشها (دو عدد ببافيد)

 

    با رنگ قهوه اي روشن همانطور كه در بالا براي قسمت پشت گوشها گفته شد ببافيد

 

    بافتن دندانها (يك عدد ببافيد)

 

    ابتدا 4 دونه با رنگ سفيد سربياندازيد و 3 رج ساده ببافيد

 

    بعد 3 رج از رو براي خط تا ببافيد

 

    بعد 2 رج ساده ببافيد، با رج زير شروع كنيد.. كور كنيد

    بافتن دماغ (يك عدد ببافيد)

 

    ابتدا 14 دونه با رنگ صورتي چرك سربياندازيد

 

    رج افزايشي: دو تا زير، (يكي اضافه كنيد، يكي زير، يكي اضافه كنيد، سه تا زير) دو بار، (تعداد دانه ها 18)

 

    3 رج ساده ببافيد و با رج رو شروع كنيد

 

    رج كاهشي 1: (3 تا زير، دو تا يكي، يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي را به زير ببافيد، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، يكي زير) دو بار، 2 تا زير (تعداد دانه ها 14)

 

    رج كاهشي 2: (2 تا رو، دو تا يكي از رو، دو تا يكي از رو) دو بار (تعداد دانه ها 10)

 

    رج كاهشي 3: يكي زير، (دو تا يكي، يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي را به زير ببافيد، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 6)

 

    كاموا را ببريد مقداري نگه داريد و از داخل دانه هاي روي ميل عبور داده بكشيد و محكم كنيد

 

    بافتن موها (يك عدد)

 

    ابتدا 27 دونه با رنگ قهوه اي سربياندازيد و 2 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 1: (يكي زير، دو تا يكي) تا انتها (تعداد دانه ها 18)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 2: (دو تا يكي) تا انتها (تعداد دانه ها 9)

 

    كاموا را ببريد و مقداري نگه داريد و از داخل دون هاي ميل عبور داده بكشيد و محكم كنيد

 

    بافتن ساق پاها (دو عدد ببافيد)

 

    ابتدا 18 دونه با رنگ قهوه اي سربياندايد و 10 رج ساده ببافيد

ربات خورشيدي

 

    با رنگ قهوهاي روشن بافت را ادامه دهيد و 6 رج ساده ببافيد....كور كنيد

 

    بافتن پاها (دو عدد ببافيد)

 

    ابتدا 14 دونه با رنگ قهوه اي روشن براي پشت پاها سربياندازيد و 2 رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 1: يكي زير، (يكي اضافه كنيد، 3 تا زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 18)

 

    رج بعد: از رو ببافيد

 

    رج افزايشي 2: يكي زير، (يكي اضافه كنيد، 5 تا زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 22)

 

    بعد 15 رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 3: يكي زير، (يكي اضافه كنيد، 7 تا زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 26)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 4: يكي زير، (يكي اضافه كنيد، 9 تا زير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 30)

 

    بعد 3 رج ساده ببافيد

 

    رج افزايشي 5: يكي زير، (يكي اضافه كنيد، 11 تازير، يكي اضافه كنيد، يكي زير) دو بار، يكي زير (تعداد دانه ها 34)

 

    بعد 7 رج ساده ببافيد

 

    رج كاهشي 1: يكي زير، (يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي به زير، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، 12 تا زير، دو تا يكي) دو بار، يكي زير (تعداد دونه ها 30)

 

    رج بعد از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 2: يكي زير، (يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي به زير، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، 10 تا زير، دو تا يكي) دو بار، يكي زير (تعداد دونه ها 22)

 

    رج بعد از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 3: يكي زير، (يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي به زير، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، 8 تا زير، دو تا يكي) دو بار، يكي زير (تعداد دونه ها 22)

 

    رج بعد از رو ببافيد

 

    رج كاهشي 4: يكي زير، (يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي به زير، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، 6 تا زير، دو تا يكي) دو بار، يكي زير (تعداد دونه ها 18)

 

    رج بعد از رو ببافيد...كور كنيد

    بافتن چنگال پاها

 

    ابدا 12 دونه ا رنگ صورتي چرك سربياندازيد

 

    رج كاهشي 1: 4 تا زير، (يك دونه را نبافته به ميل راست بگيريد، يكي به زير، دونه نبافته را به روي بافته بياوريد، دو تا يكي، 4 تا زير (تعداد دونه ها 10)

 

    رج كاهشي 2: 3 تا رو، دو تا يكي از رو، دو تا يكي از رو، 3 تا رو (تعداد دانه ها 8)

 

    كاموا را ببريد و مقداري نگه داريد از داخل دانه هاي ميل عبور داده بكشيد و محكم كنيد

 

    بافتن دم (يكي ببافيد)

 

    ابتدا 18 دونه با رنگ سفيد سربياندازيد و 2 رج ساده ببافيد

 برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۲۰:۰۶ توسط:بافت عروسك موضوع:

زائده هاي پنجه

آموزش عروسك و وسايل تزئيني بافتني

 

    طرز بافت گربه

 

 

 

    مواد لازم:نخ كاموا به رنگ زغالي،سفيد وصورتي از هر كدام يك عدد

    مقياس:36*26

 

    طرز بافت

    با ميل سايز 3 ميليمتر بروش پيچ با دوميل سربندازين و رج اول رو همه به زير ببافين مگر اينكه در متن بافت طور ديگري عنوان شده باشه.

 

    بدنه(يك تكه)

    13 تا دونه با نخ زغالي سربندازين و2 رج همه به زير بافين.

    اولين رج اضافه كردن:به هر دونه يه دونه اضافه كنين(26 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج اضافه كردن:(1 دونه اضافه،1 زير) تكرار تا پايان رج(39 دونه)

    3 رج ساده ببافين.

    سومين رج اضافه كردن: (1 زير،1 دونه اضافه،1 زير) تكرار تا پايان رج

    (52 دونه)

    11رج ساده ببافين.

 

    شكل دهي

    اولين رج كم كردن:(6 زير،دوتايكي زير،5 زير)تكرار پرانتز تاآخر(48 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج كم كردن: (5 زير،دوتايكي زير،5 زير)تكرار پرانتز تاآخر(44 دونه)

    رج بعد:همه رو

    سومين رج كم كردن: (5 زير،دوتايكي زير،4 زير)تكرار پرانتز تاآخر(40 دونه)

    رج بعد:همه رو

    چهارمين رج كم كردن: (4 زير،دوتايكي زير،4 زير)تكرار پرانتز تاآخر(36 دونه)

    5 رج ساده ببافين.

 

    شكل دهي سينه

    اولين رج اضافه كردن:12 زير،(1 دونه اضافه،1 زير)تكرار پرانتز 6 بار،12 زير(42 دونه)

    5 رج ساده ببافين.

    دومين رج اضافه كردن:(3 زير،دوتايكي زير،2 زير) تا آخر تكرار (42 دونه)

    رج بعد:همه رو

جا كنترلي رو مبلي

 

    شكل دهي گردن

    براي لبه پشت گردن 5تا دونه از ابتداي دو رج بعدي كور كنين.(26 تا دونه)

    اولين رج كم كردن:2 زير،(دوتايكي زير،2 زير)تكرار پرانتز تا پايان(20 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج كم كردن:2 زير،(دوتايكي زير،1 زير)تكرار پرانتز تا پايان(14 دونه)

    رج بعد:همه رو

    سومين رج كم كردن:1 زير،(دوتايكي زير)تكرار پرانتزشش بار،1 زير(8 دونه)

    رج بعد:همه رو

    همه دونه ها رو براي لبه جلويي گردن كور كنين.

    بافت سر

    12 تا دونه با نخ زغالي سربندازين و2 رج ساده ببافين.

    اولين رج اضافه كردن:به هر دونه يه دونه اضافه كنين تا اخر(24 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج اضافه كردن: (يه دونه اضافه ،1 زير)تكرار پرانتز تا اخر(36 دونه)

    3 رج ساده ببافين.

    سومين رج اضافه كردن: (1 زير،يه دونه اضافه ،1 زير)تكرار پرانتز تا اخر(48 دونه)

    3 رج ساده ببافين.

    چهارمين رج اضافه كردن: (1 زير،يه دونه اضافه ،2 زير)تكرار پرانتز تا اخر(60 دونه)

    13 رج ساده ببافين.

كلاه كپ با طرح تهران

 

    شكل دهي جلو

    اولين رج كم كردن:18 زير،(skpo،8 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،18 زير(56 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج كم كردن:17 زير،(skpo،7 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،17 زير(52 دونه)

    رج بعد:همه رو

    سومين رج كم كردن:(3 زير،دوتايكي زير،3 زير)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،6 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،(3 زير،دوتايكي زير،3 زير)تكرار پرانتز دوبار (44 دونه)

    با نخ رنگ سفيد نخ رو عوض كنين ويه رج از رو ببافين.

    چهارمين رج كم كردن:13 زير،(skpo،5 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،13 زير(40دونه)

    رج بعد:همه رو

    پنجمين رج كم كردن:(2 زير،دوتايكي زير،2 زير)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،4 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،(2 زير،دوتايكي زير،2 زير)تكرار پرانتز دوبار (32 دونه)

    رج بعد:همه رو

    ششمين رج كم كردن:9 زير،(skpo،3 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،9 زير(28دونه)

    رج بعد:همه رو

    هفتمين رج كم كردن:(1 زير،دوتايكي زير،1 زير)تكرار پرانتز دوبار،(skpo،2 زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز 2 بار،(1 زير،دوتايكي زير،1 زير)تكرار پرانتز دوبار (20 دونه)هشتمين رج كم كردن:1 رو،دوتايكي رو،3 رو،(دوتايكي رو)تكرار پرانتز4 بار،3 رو،دوتايكي رو؛1 رو(14 دونه)

    همه دونه ها رو براي لبه جلويي كور كنين.

 

    بافت پاهاي جلويي

    6 تا دونه با نخ رنگ زغالي سربندازين و2 رج ساده ببافين.

    1 دونه در ابتداي وامنتهاي رج بعد اضافه كنين.(8 دونه)

    5 رجساده ببافين.1 دونه در ابتداي دو رج بعد اضافه كنين.(10 دونه)

    3 دونه در ابتداي 2 رج بعد سربندازين(16 دونه)

    12 رج ساده ببافين.

    نخ رو با رنگ سفيد عوض كنين و2 رج ساده ببافين.

    2 دونه در ابتداي دو رج بعد براي انگشت شست سربندازين.(20 دونه)

    2 رج ساده ببافين.

    3 دونه در ابتداي 2 رج بعد كور كنين(14 دونه)

بهترين ريمل حجم دهنده

 

    اضافه كردن براي انگشتان

    رج بعد:2 زير،1 دونه اضافه،1 زير،1دونه اضافه،3 زير،1 دونه اضافه،بافت رو برگردونين وبا 9 تا دونه روي ميل كار كنين.

    اولين انگشت پا

    رج بعد:6رو.بافت رو برگردونين وبا دونه هاي باقيمونده كار كنين.

    رج بعد:6 تا زير.نخ رو ببرين در حاليكه 99 سانت از نخ دنباله دارين.نخ رو از دونه هاي روي ميل رد كنين.نخ رو بكشين وسفت محكم كنين.سپس پايين درز انگشت رو به بقيه دونه ها وصل كنين.

    بافت انگشت دوم پا

    با 6تا دونه روي ميل راست و5 تا دونه روي ميل چپ با ادامه نخ شروع كنين به بافتن:1 زير،يه دونه اضافه از دونه هاي روي ميل چپ.بافت رو برگردونين وبا 9 تا دونه باقيمونده كار كنين.

    رج بعد:6 رو،بافت رو برگردونين وبا دونه هاي باقيمونده كار كنين.

    رج بعد: 6 تا زير.نخ رو از دونه هاي روي ميل رد كنين.نخ رو بكشين وسفت محكم كنين.سپس پايين درز انگشت رو به بقيه دونه ها وصل كنين.

    بافت انگشت سوم پا

    با 3تا دونه روي ميل راست و3 تا دونه روي ميل چپ با ادامه نخ شروع كنين به بافتن س تا دونه روي ميل چپ به زير.(6 دونه)

    اين 6 تا دونه رو 2 رج ساده ببافين.

    نخ رو از دونه هاي روي ميل رد كنين.نخ رو بكشين وسفت محكم كنين.سپس پايين درز انگشت رو به بقيه دونه ها وصل كنين.

 

    پاهاي پشتي

    دو قطعه ببافين.

    22 تا دونه با رنگ سفيد سراندازين و 2 رج ساده ببافين.

 

    شكل دهي پنجه

    اولين رج اضافه كردن:(يه دونه اضافه) تكرار پرانتز دوبار،7 زير،(1 دونه اضافه)تكرار پرانتز 4 بار،7 زير،(1 دونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار(30 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج اضافه كردن: (يه دونه اضافه،1زير) تكرار پرانتز دوبار،7 زير،(1 دونه اضافه،1زير)تكرار پرانتز 4 بار،7 زير،(1 دونه اضافه،1زير)تكرار پرانتز 2 بار(38 دونه)

    3رج ساده ببافين.

    رج كم كردن:1زير،skpo،دوتايكي زير،11 زير،skpo،2زير،دوتايكي زير،11زير،skpo،دوتايكي زير،1زير(32 دونه)

    رج بعد:همه رو

    6تا دونه ابتداي دو رج بعد كور كنين.(20 دونه)

    با رنگ مشكي عوض كنين و 4رج ساده ببافين.

 

    اولين رج اضافه كردن(1 زير،1 دونه اضافه،6زير،ادونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار،2زير(24 دونه)

    3 رج ساده ببافين.

    دومين رج اضافه كردن(1 زير،1 دونه اضافه،8زير،ادونه اضافه)تكرار پرانتز 2 بار،2زير(28 دونه)

    7 رج ساده ببافين.

 

    اولين رج كم كردن: 1زير،(skpo،2 زير،دوتايكي زير،1 زير،skpo،2زير،دوتايكي زير)تكرار پرانتز دوبار،1زير(20 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج كم كردن: 1زير،(skpo،دوتايكي زير،1 زير،skpo،دوتايكي زير)تكرار پرانتز دوبار،1زير(12 دونه)

    رج بعد:همه رو

    براي لبه بالايي بالاي پاهمه دونه ها رو كور كنين.

 

    بافت دم

    دوقطعه ببافين.

    15 تا دونه با رنگ زغالي سربندازين و20 رج ساده ببافين.

    اولين رج كم كردن:5 زير،(دوتايكي زير،3 زير)تكرار پرانتز دوبار(13 دونه)

    9 رج ساده ببافين .كاموا رو با رنگ سفيد عوض كنين و2 رج ساده ببافين.

    دومين رج كم كردن: 2 زير، دوتايكي زير)تكرار پرانتز 3بار،1زير(10 دونه)

    رج بعد:همه رو

    سومين رج كم كردن:( 1 زير، دوتايكي زير)تكرار پرانتز 3بار،1زير(7 دونه)

    رج بعد:همه رو

    1 دونه در ابتداي 4 رج بعد كم كنين(3 دونه)

    نخ رو ببرين طوريكه يه مقدار از نخ باقيمونده باشه.نخ رو از دونه ها رد كنين وبكشيد وسفت محكم كنين.

ملاقه فانتزي طرح دايناسور

 

    بافت گوش

    دو قطعه ببافين.

    6 تا دونه با نخ زغالي سربندازين و2 رج ساده ببافين.

    4 تا دونه در ابتداي2 رج بعد دونه سربندازين.(14 دونه)

    يه علامت در ابتدا وانتهاي رج بعد بزارين.4 رج ساده ببافين.

    اولين رج كم كردن:1 زير،(دوتايكي زير،2 زير،skpo)تكرارپرانتز دوبار،1زير(10 دونه)

    3رج ساده ببافين.

    دومين رج كم كردن:1 زير،(دوتايكي زير ،skpo)تكرارپرانتز دوبار،1زير(6 دونه)

    نخ رو ببرين در حاليكه دنباله طولاني ازش گذاشتين ونخ رو اؤ ىونه ها رى كنين وكشيده محكم كنين.

 

    بافت بيني

    يك قطعه ببافين.

    با نخ صورتي 7 تادونه سربندازين و2 رج ساده ببافين.

    اولين رج كم كردن:skpo،3 زير،دوتايكي زير(5 دونه)

    رج بعد:همه رو

    دومين رج كم كردن:skpo،1 زير،دوتايكي زير(3 دونه)

    سومين رج كم كردن:سه تا يكي رو،نخ رو ببرين واز دونه ها رد كنين.

mamisite.com

    زائده هاي پنجه

    4 قطعه ببافين.

    7 تا دونه با نخ صورتي سربندازين.نخ رو ببرين در حاليكه ادامه طولاني داره واز دونه ها رد كرده وبكشين و محكم كنين.

آموزش عروسك

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۸:۳۹ توسط:بافت عروسك موضوع:

عروسك هاي بافتني

آكاايران : بيشتر كودكان و اكثرا دختران تجربه داشتن يك عروسك كه به نوعي بهترين دوستشان بوده است را داشته اند . اين اسباب بازي از زمان قديم رواج داشته و امروزه شاهد گستردگي آن هستيم كه در انواع و اقسام مختلف مي توان اين نوع اسباب بازي را تهيه كرد . حتما شما هم در اين بين عروسك هاي بافتني را در مغازه ها ديده ايد . خب بافتن چنين عروسكي كار زياد سختي نيست و ما در اين مقاله از سايت خانه داري آكاايران آن را به شما آموزش مي دهيم . پس با ما همراه باشيد.

 

در اين پست از سايت آكاايران براي شما آموزش جديدترين عروسك هاي بافتني را آماده كرده ايم ، اميدواريم كه مورد توجه شما قرار گيرد.

موزن ميكروتاچ سوييچ بليد

 

عروسك اسباب بازي كودكان و گاهي نوجوانان است و معمولا شبيه انسان ساخته مي شود. عروسك به قوه تخيل كودكان كمك مي كند بگونه اي كه هنگام بازي ، كودك آنرا فردي زنده تصور كرده و براي آن شخصيت و اعمال متصور مي شود .با توجه به لزوم ايجاد يك پل ارتباطي بين بزرگسال و كودك كه توسط آن بزرگسال بتواند هم كودك را بشناسد و هم دنياي خويش را به او معرفي كند ، ساخت و ارائه اسباب بازي به كودك يكي از موثرترين راه كارهايي است كه با درگير كردن احساسي كودك مي تواند وي را به واكاوي و جستجو در مفاهيم دنياي بزرگسالان وادار كند.

 

از سوي ديگر كودكان در بازي هاي خود استعداد شان را در زمينه ي تجريد و قدرت تخيل شان به نمايش مي گذارند.گاهي از عروسك ها براي نمايش بجاي انسانها استفاده مي شود كه به آنها عروسك خيمه شب بازي يا عروسك نمايشي گفته مي شود.

 

بافت مرحله اي عروسك هاي بافتني بادوميل 

 

براي پاها ٨٠ دانه سر بياندازيد به ارتفاع ٣٠ سانتي متر ببافيد دانه ها را در سنجاق گرفته كناربگذاريد.(٢بار)

 

حال دانه هاي هر دوپا را باهم دريك ميل بگيرييد وتنه وسر وكلاه  راببافيد  دراخر...

 

عروسك بافتني,عروسك بافتني سيندرلا,عروسك بافتني با قلاب

 

عروسك بافتني,عروسك بافتني سيندرلا,عروسك بافتني با قلاب,عروسك بافتني مامي سايت,عروسك بافتني خرگوش,عروسك بافتني فرزانه مستعلي,عروسك بافتني جديد,عروسك بافتني ساده,عروسك بافتني حاجي فيروز,عروسك بافتني بابانوئل,بافتني -آموزش بافتني,آموزش بافتني,ساخت عروسك بافتني,درست كردن عروسك بافتني

زغال جادويي مجيك فاير

 

بافت مرحله اي عروسك هاي بافتني

 

نخ وسوزن را از داخل دانه ها عبور داده بعد از اينكه بدن وپاها را با الياف پر كرديد

 

نخ را بكشيد ودانه هارا جمع كنيد.(قد كلي عروسك ٨٠ سانت ميباشد)

 

دست ها راهم مانند شكل ببافيد(٦٠ دانه سر بياندازيد.)

 

درز دست ها را دوخته با الياف پر كنيد ودر محل مناسب بدوزيد.

 

براي حالت دادن به مچ دست وگردن با سوزن نخ محل موردنطر را كمي چين بدهيد

 

------------

اندازه :

ارتفاع منگوله بافتني از كف پا تا منگوله كلاه ۸ سانتي متر مي باشد

 

مواد لازم :

 

كامواي سفيد ، كامواي قرمز ، كامواي زرد ، پنبه

 

آموزش بافت تنه و سر گوله برفي بافتني :

 

از لبه پاييني آن شروع كرده با كامواي سفيد ۱۴ ذلنه سر اندازيد

 

يك راه رو ببافيد

 

راه بعد : زير و به هر دانه يك دانه بيفزاييد ، ۲۸ دانه مي شود

 

راه بعد : رو

 

راه بعد : ( يك دانه زير ، به دانه بعدي يك دانه بيفزاييد ) تا آخر  ۴۲ دانه مي شود

 

با يك راه رو شروع كرده ۲۵ راه ساده ببافيد

دستبند پاوربالانس

 

فرم دادن بالاي سر :

 

راه بعد : يك دانه زير ، ۲ دانه از زير با هم يكي كنيد تا آخر ۲۸ دانه مي شود

 

راه بعد : رو

 

راه بعد : ( ۲ دانه را از زير با هم يكي كنيد) تا آخر ۱۴ دانه مي شود

 

دانه ها را بصورت شل جمع كنيد

 

دوختن و تكميل :

 

به نقل از آكاايران : انتهاي راه ها را به هم بدوزيد. اين درز در مركز پشتي گوله برفي قرار خواهد گرفت. يك رشته كاموا از درون دانه هاي لبه سرانداخته عبور داده و كاملا بكشيد.

 

انتهاي رشته كاموا را در بافت محكم كنيد . طرف صحيح را در خارج قرار داده و درون آن را پر از پنبه كنبد

 

دور گوله برفي در وسط بايد ۲۳ سانتي متر شود. رشته كامواي متصل به محل دانه هاي جمع شده را كاملا كشيده و در بافت محكم كنيد.

 

چشم ها :

 

با سنجاق ته گرد محل چشم ها را علامت گذاري كرده و محل آن ها در راه سوم زير اولين راه فرم دادن بالاي سر و با فاصله ۴ دانه از هم مي باشد .

 

با يك رششته كامواي مشكي سوزن را نخ كرده از محل چشم ها خارج كنيد

 

سوزن را از روي ۲ دانه پايين آن بطور عمودي عبور داده وارد دانه دوم كرده و از زير ۲ دانه مذكور بطرف محل اوليه رفته سوزن را خارج كنيد

 

طي اين عمل يك بخيه كامل مي شود . حال ۲ مرتبه ديگر اين بخيه ها را تكرار كنيد . چشم دوم به همين ترتيب است.

عروسك بافتني,عروسك بافتني سيندرلا,عروسك بافتني با قلاب

 

عروسك بافتني

 

 

دهان :

 

دهان را به صورت بخيه كار كنيد .

 

با سنجاق ته گرد محل دهان را در مركز راه ششم زير قسمت پاييني چشم ها علامت گذاري كنيد

 

با كامواي مشكي سوزن را نخ كرده و دو بخيه كوچك به فرم عدد هفت فارسي در محل بدوزيد به طوريكه پايين ترين قسمت اين عدد در محل علامت گذاري شده قرار گيرد

 

گونه ها را توسط مداد قرمز گلي كنيد

 

پاها :

 

( دو عدد تهيه گردد ) از لبه پاييني آن شروع كرده با استفاده از كامواي سفيد ۱۳ دانه سر بيندازيد . يك راه رو ببافيد .

 

راه بعد : زير بدين صورت كه به هر دانه يك دانه اضافه كنيد ۲۶ دانه شود

 

با يك راه رو شروع كرده و ۷ راه ساده ببافيد

دستگاه تصفيه آب سرشيري آريا

 

راه بعد : ۴ دانه زير ، ( يك دانه را بدون بافتن به شكل دانه زير از روي ميل چپ به روي ميل راست منتقل كنيد ، ۲ دانه را از زير يكي كنيد دانه بافته شده را از داخل دانه بافته نشده درآورده و روي نوك ميل راست بگيريد ) ۶ مرتبه تكرار گردد ، ۴ دانه زير ۱۲۴ دانه شود

 

۸ راه ساده بافته سپس كور كنيد

 

دست ها : از لبه بالايي دست شروع كرده با كامواي سفيد ۱۴ دانه سراندازيد ۸ راه ساده ببافيد

 

راه بعد : ( ۲ دانه را از زير با هم يكي كنيد )  تا آخر ۷ دانه شود

akairan.com

دانه ها را بصورت محكم جمع كنيد.

عروسك هاي بافتني


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۷:۴۳ توسط:بافت عروسك موضوع:

آموزش بافت

آموزش بافت عروسكهاي بافتني

 

    آموزش بافت عروسك بافتني خرگوش

 

    ندا جون اين عروسك را مخصوص شما گذاشتم كه دنبال عروسك بافتني بودي

 

    آموزش بافت عروسكهاي بافتني

 

    دستور بافت:

    اين كار به صورت گرد بافته مي شود پس در انتهاي رج برنگرديد بلكه بافت را ادامه بدهيد. شروع رج را هم با نخ يا سنجاق علامت گذاري كنيد تا گم نشود.

قيمت سيم بكسل خودرو

 

    سر:

    يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد. در هر بافت دو پايه كوتاه بزنيد. تا اينجا ۱۲ پايه داريد

    رج دوم: يكي در ميان دو پايه كوتاه در يك پايه بزنيد. يعني در دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد در دانه دوم دو دانه كوتاه همين طور الي آخر.

    رج سوم: *يك پايه كوتاه در بافت اول، يك پايه كوتاه در بافت دوم، دو پايه كوتاه در بافت سوم از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج چهارم: *يك پايه كوتاه در بافت اول، يك پايه كوتاه در بافت دوم، يك پايه كوتاه در بافت سوم، دو پايه كوتاه در بافت چهارم از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج پنجم الي دهم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.

    رج يازدهم: در هر كدام از چهار دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه پنجم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج دوازدهم:در هر كدام از سه دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه چهارم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج سيزدهم: در هر كدام از دو دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه سوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج چهاردهم: در دانه اول پايه كوتاه بزنيد دانه دوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    داخل دايره را پر كنيد و تا انتهاي كار يكي درميان نبافيد تا انتهاي بدن بسته شود.

    بدن:

    يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد. در هر بافت دو پايه كوتاه بزنيد. تا اينجا ۱۲ پايه داريد

    رج دوم: يكي در ميان دو پايه كوتاه در يك پايه بزنيد. يعني در دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد در دانه دوم دو دانه كوتاه همين طور الي آخر.

    رج سوم الي هفتم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد

    رج چهارم: *در هر كدام از سه دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه چهارم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج پنجم :در هر كدام از دو دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه سوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    رج ششم:*در دانه اول پايه كوتاه بزنيد دانه دوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.

    داخل دايره را پر كنيد و تا انتهاي كار يكي درميان نبافيد تا انتهاي بدن بسته شود.

 

    گوش ها :

    يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد.

    رج يك تا ۷: به صورت گرد بافته مي شود. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.

    كور كنيد.

    با سوزن قسمت هاي مختلف بدن را بدوزيد.

 

آموزش بافت عروسك بافتني زنبور

 

آموزش بافت عروسكهاي بافتني-آموزش-بافت-عروسك-بافتني-زنبور-jpg

نكته:

1) تعداد پايه كوتاهي كه داخل پرانتز هست، تعداد كل پايه كوتاهيست كه بايد در يك دور بافته شده باشه.

2) وقتيكه يك دور بافته شد با يه علامت اونجا رو مشخص كنيد

بعدش وقتي بافت رو ادامه داديد و رسيديد به اون علامت ميشه يك دور كامل. كه تا آخر كار با توجه به اون علامت پيش بريد.

 

سر و بدن:

از بالاي سر شروع ميكنيم.

با نخ رنگ زرد 2تا زنجيره ببافيد.

 

دور1: 6تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه كوتاه در هر حلقه (12پايه كوتاه)

دور3: { 1پايه كوتاه 2تا پايه كوتاه در يك حلقه }6بار تكرار كنيد. (18پايه كوتاه)

دور4: { 2تا پايه كوتاه 2پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار. (24پايه كوتاه)

دور5:{ 3تا پايه كوتاه 2تا پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار. (30پايه كوتاه)

دور6تا12: 30تا پايه كوتاه در هر دور

دور13: { كاهش } 15بار تكرار. (15پايه كوتاه)

دور14- گردن: { 3تا پايه كوتاه يك كاهش } 3بار تكرار. (12پايه كوتاه)

دور15 بدن: { افزايش } 12بار تكرار. (24پايه كوتاه)

دور16و17: 24تا پايه كوتاه در هر دور

 

قسمت سر را با پنبه يا هر چيز ديگري پر كنيد.

چاقو تيز كن برقي

 

دور18تا21: با نخ رنگ مشكي 24تا پايه كوتاه در هر دور

دور 22و23و24: با نخ رنگ زرد 24پايه كوتاه در هر دور

 

داخل بدن را هم پر كنيد.

 

دور25: { كاهش } 12بار تكرار. (12پايه كوتاه)

دور26: { كاهش } 6بار تكرار. (6پايه كوتاه)

 

بال (2تا درست كنيد):

با نخ رنگ سفيد 7تا زنجيره ببافيد.

دور1: از حلقه دوم زنجيره شروع كنيد: 2تا پايه كوتاه 2تا پايه بلند يك پايه كوتاه 6تا پايه كوتاه در زنجيره آخر يك پايه كوتاه 2تا پايه بلند 2تا پايه كوتاه

دور2: يك زنجيره ببافيد 2تا پايه كوتاه 2تا پايه بلند يك پايه كوتاه {2تا پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار 2تا پايه بلند 2تا پايه كوتاه

دور 3: بافت شلال

 

پا (6تا درست كنيد):

با نخ رنگ مشكي 7تا زنجيره ببافيد 3تا پايه كوتاه در حلقه دوم 5حلقه ديگه رو بافت شلال ببافيد.

 

شاخك (2تا درست) :

با نخ رنگ مشكي 10تا زنجيره ببافيد از حلقه دوم همه رو بافت شلال ببافيد.

در آخر بال ها، پاها، شاخك ها و چشم هارو در جاي خودشون وصل كنيد.

 

 

نكته :

 بافت شلال هم مثل بافت پايه كوتاهه با اين تفاوت كه اون نخي رو كه از تو كار ميكشيم بيرون مستقيم از تو دونه اول رد ميكنيم و پايه كوتاه نمي افته.

forum.ihedieh.com

اموزش عروسك بافتني

 

آموزش بافت عروسكهاي بافتني

 

مواد لازم : كاموا از رنگ هاي بكار رفته در عكس

پنبه به مقدار تقريبي ٥٠ الي ٦٠ گرم

يك جفت ميل شماره ٣ يا ٢/٥ و يك عدد ميل شماره ي ٥/٥ يا ٥

يك عدد سوزن كاموا دوزري

مداد قرمز

يك عدد ني نوشابه

دوربين شكاري روسي

 

روش بافت پايه عروسك : از لبه ي پاييني پوتين ها شروع كرده و با استفاده از كامواي مورده نياز ٢٨ دانه سراندازيد

وسط دانه هارا علامت گذاري نماييد

راه اول : رو

راه بعد : زير و بدين صورت كه به هردانه يك دانه اضافه كنيد - ٥٦ دانه ميشود

٧ راه ساده ببافيد ( راه آخرش رو ميشود )

 

فرم دادن پاها

راه بعد : ٦ دانه زير ( ٣دانه را از زير باهم يكي كنيد ) ٦ مرتبه تكرار گردد , ٨ دانه زير , ( ٣ دانه را از زير باهم يكي كنيد ) ٦ مرتبه تكرار گردد , ٦ دانه زير - ٣٢ دانه ميشود

 

٣ راه ساده ببافيد

كامواي رنگ پوتين را پاره كرده و كامواي مورده نياز براي شلوار را وصل نماييد

١٠ راه ساده ببافيد

وسط آخرين راه را علامت گذاري نماييد

٨ راه ساده ببافيد

كامواي رنگ شلوار را پاره كردهو كامواي مورده نياز براي بالاتنه را وصل نماييد

١٠ راه ساده ببافيد

فرم دادن شانه ها :

راه بعد : ٧ دانه زير ( ٢ دانه را از زير باهم يكي كنيد ) ٢ مرتبه تكرار گردد , ١٠ دانه زير , ( ٢ دانه را از زير باهم يكي كنيد , ٢مرتبه تكرار گردد , ٧دانه زير - ٢٨ دانه ميشود

راه بعد: رو

كامواي رنگ بالاتنه را پاره كرده و كامواي مورد نياز براي سر را وصل نماييد

٢ راه ساده ببافيد

فرم دادن سر

راه بعد : ٨دانه زير , به هر دانه از ١٢ دانه ي بعدي يك دانه اضافه كنيد , ٨ دانه زير - ٤٠ دانه ميشود

٢٣ راه ساده ببافيد

راه بعد : ٢ دانه را از باهم يكي كنيد تا آخر - ٢٠ دانه ميشود

دانه هارا به صورت شل جمع كنيد.

 

نحوه دوختن پايه ي عروسك : انتهاي راهها ( در پاها تنه و سر ) را بهم بدوزيد. روي صحيح تكه بافته شده را در خارج گذاشته و درز را در پشت عروسك قرار دهيد. امتداد لبه سرانداخته را بهم بدوزيد بطوري كه محل علامت گذاري شده در لبه سرانداخته به انتهاي درز پشت دوخته شود . جهت فرم دادن شلوار با استفاده از كامواي همرنگ آن , از محل علامت گذاري شده در لبه ي سرانداخته تا محل علامت گذاري شده در شلوار بدوزيد . درون پاها و تنه و سر را پر از پنبه كرده و رشته ي كامواي بالاي سر را محكم كشيده و جمع كنيد . جهت فرم دادن گردن يك رشته كاموا از دانه هاي اولين راه رنگ سر عبور داده و محكم جمع كنيد .

 

چشمها : ميتوانيد از چشم هاي متحرك استفاده كنيد

دهان : با استفاده از يك رشته كامواي مشكي حرف v را در مركز راه چهارم از بالاي راه اضافه شده براي سر ايجاد كنيد.

گونه ها : با حركت دوراني مداد قرمز بر روي گونه ها انها را گلي كنيد

 

دست ها : دو عدد تهيه شود . از انتها ي ان شروع كرده و بااستفاده از كامواي همرنگ سر , ٧ دانه سراندازيد

راه اول : زير بدين صورت كه به هر دانه يك دانه اضافه كنيد - ١٤ دانه ميشود

٧راه ساده ببافيد

كرم موبر

 

كاموا را پاره كرده و كامواي مورده نياز براي استين را وصل نماييد

١١راه ساده بافتهسپس به صورت شل كور كنيد

انتهاي راهها را به هم بدوزبد . امتداد لبه سرانداخته را بدوزيد . درون آن را پر از پنبه كنيد . لبه كور شده آن را به تنه بدوزيد

آموزش بافت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۶:۵۱ توسط:بافت عروسك موضوع:

18 دانه با زرد كمرنگ براي مركز سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

مواد لازم:

 

كاموا 25 گرمي سفيد رنگ 1 عدد

كاموا 25 گرمي آبي رنگ 1 عدد

كاموا 25 گرمي زرد تيره 1 عدد

كاموا 100 گرمي مسي 1 عدد

كاموا 100 گرمي زرد كمرنگ 1 عدد

كاموا 100 گرمي قهوه اي رنگ 1 عدد

 

نكته:

با استفاده از ميلهاي 3 ميليمتري و با روش دو ميل سربياندازيد. اين نكته در بافتن پترنهاي كوچك خيلي مهم است. تمام پترنها را با بافت زير شروع كنيد، مگر اينكه چيز ديگر گفته شود.

عينك كوهنوردي

 

بدن و سر

 

سرانداختن: 12 دونه براي بدنه با رنگ مسي سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

رديف افزايش اول: بعد از هر دونه تا انتها يكي اضافه كنيد. (تعداد دانه ها 24)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف افزايشي دوم: (يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايش سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايش چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايشي پنجم: (دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي اول: (دو تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي دوم: (دو تا از زير ببافيد، ، دو تا يكي كنيد ، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

چاقو كارتي

 

بافتن سر

 

رديف افزايش اول: ( دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايشي دوم: ( 3 تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي اول: 4 تا از زير ببافيد، (دو تا يكي كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي دوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد، 1 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي از سوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي چهارم: (دوتايكي كنيد)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).

 

كاموا را ببريد و مقداري از كاموا را نگه داريد. سپس كاموا را داخل دانه ها كرده و كشيده و سفت كنيد

عروسك بافتني,عروسك بافتني سيندرلا,عروسك بافتني با قلاب

 

عروسك بافتني

 

 

دم (يك عدد)

 

30 دانه با كامواي مسي سربياندازيد و 6 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

سطر كاهشي اول: (6 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 4 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 26)

 

3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي دوم: (5 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 2 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 22)

 

3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

بافتن بازوي بالا

 

4 دانه را در ابتدا دو رج كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 14)

 

رديف بعد: يك دونه را در ابتدا و انتها كم كنيد

 

ريدف بعد: از رو ببافيد

 

دو رديف آخر را سه بار تكرار كنيد (دانه هاي باقيمانده 6)

 

تمام دانه ها را كور كنيد

دانگل HDMIبراوو

 

لباس (دو عدد ببافيد)

 

32 دانه با استفاده از رنگ آبي براي لبه يقه سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

3 رديف از زير ببافيد

 

3 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد، و با رديف رو شروع كنيد

 

رديف افزايشي اول: 2 تا زير ببافيد، (يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 38) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايشي دوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 44) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايشي سوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 5 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 50) 11 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

بافتن دم پيراهن

 

4 دانه در ابتداي 2 رديف كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 42) يك دانه را در ابتدا و انتهاي 3 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

يك دانه در ابتدا و انتهاي 2 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

رديف كاهشي بعد: 2 تا كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

رديف كاهشي بعد: 2 دانه كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

تمام دانه ها را كور كنيدبافتن دم لباس

 

4 دانه را در شروع دو رديف اول كور كنيد. (دانه هاي باقيمانده 42)

 

يك دونه را در ابتدا و انتهاي سه رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

يك دونه را در ابتدا و انتهاي دو رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

رديف كاهشي بعد: 2 دونه را كور كنيد، تا دو دانه مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

رديف كاهشي بعد: دو دونه را كور كنيد، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد. (دانه هاي باقيمانده 26)

 

كل دانه ها را كور كنيد

 

دامن پائين

 

17 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و سه رديف يك رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

تمام دانه را كور كنيد

 

بالها (دو عدد ببافيد)

 

22 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و 2 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف افزايشي اول: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 7 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

حلقه استند موبايل iRing

 

رديف افزايشي دوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 9 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 30)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف افزايشي سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 11 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 34)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف افزايشي چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 13 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 38)

 

رديف كاهشي اول: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 14 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 34)

 

سه رديف از رو ببافيد، دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد، با رديف زير شروع كنيد، 2 رديف زير ببافيد

 

رديف كاهشي دوم: به رنگ مسي كاموا را عوض كنيد، يكيببافيد، (دو تايكي كنيد، 12 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 30)

 

سه رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي سوم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 10 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 26)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي چهارم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 8 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 22)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي پنجم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 6 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 18)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي ششم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 4 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 14)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي هفتم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 2 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 10)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

تمام دانه ها را كور كنيد

akairan.com

پاها (4 تا ببافيد)

18 دانه با زرد كمرنگ براي مركز سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

ببافيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۵:۵۷ توسط:بافت عروسك موضوع:

عروسك بافتني

عروسك بافتني

 

 

بافتن اولين ناخن

 

رديف بعد:4 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و با اين 6 دونه *7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

يك دونه در ابتدا و انتهاي رديف بعد كم كنيد (تعداد دانه ها 4)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

كور كنيد.**

 

بافتن دومين ناخن

كيف موبايل تاچ پرس

 

كاموا را به 13 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

بافتن سومين ناخن

 

كاموا را به 9 دونه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

بافتن چهارمين ناخن

 

كاموا را به 5 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، تا انتها ببافيذ. (تعداد دانه ها 6)

 

همانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

چشمها (دو تا ببافيد)

 

30 دانه را با رنگ خاكستري تيره براي لبه بيروني سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

رديف كاهشي اول: (يكي ببافيد، دو تا يكي كنيد) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

 

رديف بعد: از رو ببافيد

 

رديف كاهشي دوم: ( تا انتها دو تا يكي كنيد) (تعداد دانه ها 10)

 

كاموا را ببريد، و مقداري را نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و بكشيد و محكم كنيد

 

چشمها (دو تا ببافيد)

مانيكور و پديكور سالن شيپر

 

14 دونه با زد تيره براي پشت چشمها سربياندازيد و 4 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

كاموا را ببريد، مقداري نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و كشيده سفت كنيد

 

پلكها (دو تا ببافيد)

 

7 دونه با رنگ گردوئي سربياندازيد و يكي رديف ببافيد

 

در ابتدا و انتها دو رديف بعد يك دونه كم كنيد. (تعداد دانه ها 3)

 

تمام دانه ها را كور كنيد

 

منقار (يكي ببافيد)

 

6 دونهبا رنگ زردكمرنگ براي لبه بالا سربياندازيد و 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

كاموا را ببريد و مقداري نگه داريد.كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و كشيده سفت كنيد.

 

كلاه (يكي ببافيد)

 

66 دونه با رنگ آبي سربياندازيد و 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو دو رديف با رنگ آبي و دو رديف با رنگ سفيد ببافيد.

 

سطر كاهشي اول: (دو تا رو ببافيد، دو تا يكي كنيد از رو، دو تا رو ببافيد تا انتها. (تعداد دانه ها 55)

 

7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي دوم: (1 تا رو ببافيد، دو تا يكي كنيد از رو، دو تا رو ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 44)

 

7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي سوم: (1 تا رو ببافيد، دو تا يكي كنيد از رو، 1 تا رو ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 33)

 

5 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي چهارم: سه تا رو ببافيد، (دو تا يكي كنيد از رو، 4 تا رو ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 28)

 

7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي پنجم: سه تا رو ببافيد، (دو تا يكي كنيد از رو، 3 تا رو ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 23)

موم موبر واندر وكس

 

9 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي ششم: 2 تا رو ببافيد، (دو تا يكي كنيد از رو، 2 تا رو ببافيد) 5 بار، يكي رو ببافيد. (تعداد دانه ها 18)

 

11 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

سطر كاهشي هفتم: 2 تا رو ببافيد، (دو تا يكي كنيد از رو، 1 تا رو ببافيد) 5 بار، يكي رو ببافيد. (تعداد دانه ها 13)

 

14 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

يك دونه در ابتدا و انتهاي رديف بعد كم كنيد.

 

3 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

4 رديف آخر را سه بار ديگر تكرار كنيد. (تعداد دانه ها 5)

زير قابلمه اي Hotman

 

كاموا را ببريد و مقداري ببريد. كاموا را از درون دانه ها رد كرده و كشيده سفت كنيد.

akairan.com

عروسك بافتني,عروسك بافتني سيندرلا,عروسك بافتني با قلاب

عروسك بافتني


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۵:۰۶ توسط:بافت عروسك موضوع:

برگ را به بالاي سر هويج وصل كنيد

بافت عروسك

دهان:

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 5تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (10پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 5بار تيرار. (15پايه يوتاه)

دور4: 15تا پايه يوتاه

 

سر:

چيپس ساز خانگي

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 6تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (12پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (18پايه يوتاه)

دور4: { 2تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (24پايه يوتاه)

دور5: { 3تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (30پايه يوتاه)

دور6: { 4تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (36پايه يوتاه)

دور7: { 5تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (42پايه يوتاه)

دور8 تا 19: 42تا پايه يوتاه در هر دور

دور20: { 5تا پايه يوتاه 1ياهش } 6بار تيرار. (36پايه يوتاه)

دور21: { 4تا پايه يوتاه 1ياهش } 6بار تيرار. (30پايه يوتاه)

دور22: 4تا پايه يوتاه 1ياهش } 5بار تيرار. (25پايه يوتاه)

 

دهان و چشمها را به سر وصل ينيد

 

دور23: {3تا پايه يوتاه 1ياهش } 5بار تيرار. (20پايه يوتاه)

 

قسمت سر را پر ينيد

 

دور24: { 2تا پايه يوتاه 1ياهش } 5بار تيرار. (15پايه يوتاه)

 

بدن:

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 6تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (12پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (18پايه يوتاه)

دور4: { 2تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (24پايه يوتاه)

دور5: { 3تا پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در يي حلقه } 6بار تيرار. (30پايه يوتاه)

دور6تا16: 30پايه يوتاه در هر دور

دور17: { 3تا پايه يوتاه 1ياهش } 6بار تيرار. (24پايه يوتاه)

دور18: { 2تا پايه يوتاه 1ياهش } 6بار تيرار. (18پايه يوتاه)

دور19: 18تا پايه يوتاه

عينك كوهنوردي

 

قسمت بدن را پر ينيد و به سر وصلش ينيد

 

دست ها و پاها:

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 6تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (12پايه يوتاه)

دور3تا9: 12تا پايه يوتاه در هر دور

 

دست ها و پاها رو هم پر ينيد و به بدن وصل ينيد

 

گوش ها:

پد اتو كشي آيرون اكسپرس

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 5تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (10پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2پايه يوتاه در يي حلقه } 5بار تيرار. (15پايه يوتاه)

دور4: 15تا پايه يوتاه

دور4 را تا جايي يه طول گوش 4ونيم سانتي متر بشه ادامه بدين

 

گوش هارو بالاي سر وصل ينيد

 

دم:

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 5تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (10پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2پايه يوتاه در يي حلقه } 5بار تيرار. (15پايه يوتاه)

دور4تا6: 15تا پايه يوتاه

 

قسمت دم را پر ينيد و به پشت بدن وصل ينيدهويج:

 

2تا زنجيره ببافيد

دور1: 6تا پايه يوتاه در حلقه دوم از زنجيره

دور2: 2تا پايه يوتاه در هر حلقه (12پايه يوتاه)

دور3: { 1پايه يوتاه 2تا پايه يوتاه در هر حلقه }

دور4تا13: 18تا پايه يوتاه در هر دور

دور14: { 1پايه يوتاه 1ياهش } 6بار تيرار. (12پايه يوتاه)

دور15تا17: 12تا پايه يوتاه در هر دور

 

قسمت هويج را پر ينيد

 

دور18: { 1حلقه را نبافيد 1پايه يوتاه } 6بار تيرار. (6پايه يوتاه)

خريد سيم بكسل خودرو

 

برگ:

 

{ 6تا زنجيره ببافيد 5تا پايه يوتاه از حلقه دوم زنجيره } 3بار تيرار

 

يعني 5تا زنجيره يه داريم، 5تا پايه يوتاه در هر 5 زنجيره ميبافيم و به زنجيره اولين پايه يوتاه بخيه ميزنيد

يه به شيل يي دايره در مياد

اين يار را3بار انجام بديد

akairan.com

برگ را به بالاي سر هويج وصل كنيد

بافت عروسك

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۴:۲۴ توسط:بافت عروسك موضوع:

چشمها

آموزش عروسك بافتني جغد

 

    مواد لازم:

 

    كاموا 25 گرمي سفيد رنگ 1 عدد

    كاموا 25 گرمي آبي رنگ 1 عدد

    كاموا 25 گرمي زرد تيره 1 عدد

    كاموا 100 گرمي مسي 1 عدد

    كاموا 100 گرمي زرد كمرنگ 1 عدد

    كاموا 100 گرمي قهوه اي رنگ 1 عدد

آبكش سينك جادويي

    نكته:

    با استفاده از ميلهاي 3 ميليمتري و با روش دو ميل سربياندازيد. اين نكته در بافتن پترنهاي كوچك خيلي مهم است. تمام پترنها را با بافت زير شروع كنيد، مگر اينكه چيز ديگر گفته شود.

 

 

    بدن و سر

 

    سرانداختن: 12 دونه براي بدنه با رنگ مسي سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

    رديف افزايش اول: بعد از هر دونه تا انتها يكي اضافه كنيد. (تعداد دانه ها 24)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: (يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايش سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايش چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي پنجم: (دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: (دو تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: (دو تا از زير ببافيد، ، دو تا يكي كنيد ، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن سر

 

    رديف افزايش اول: ( دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: ( 3 تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: 4 تا از زير ببافيد، (دو تا يكي كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد، 1 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي از سوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

دوربين مدار بسته داخل خودرو

 

    رديف كاهشي چهارم: (دوتايكي كنيد)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).

 

    كاموا را ببريد و مقداري از كاموا را نگه داريد. سپس كاموا را داخل دانه ها كرده و كشيده و سفت كنيد

 

 

    دم (يك عدد)

 

    30 دانه با كامواي مسي سربياندازيد و 6 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

    سطر كاهشي اول: (6 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 4 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 26)

 

    3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: : (5 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 2 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 22)

 

    3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن بازوي بالا

 

    4 دانه را در ابتدا دو رج كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 14)

 

    رديف بعد: يك دونه را در ابتدا و انتها كم كنيد

 

    ريدف بعد: از رو ببافيد

 

    دو رديف آخر را سه بار تكرار كنيد (دانه هاي باقيمانده 6)

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

 

 

    لباس (دو عدد ببافيد)

 

    32 دانه با استفاده از رنگ آبي براي لبه يقه سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    3 رديف از زير ببافيد

 

    3 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد، و با رديف رو شروع كنيد

 

    رديف افزايشي اول: 2 تا زير ببافيد، (يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 38) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 44) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي سوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 5 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 50) 11 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

 

 

    بافتن دم پيراهن

 

    4 دانه در ابتداي 2 رديف كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 42) يك دانه را در ابتدا و انتهاي 3 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    يك دانه در ابتدا و انتهاي 2 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 تا كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 دانه كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

 

    بافتن دم لباس

 

    4 دانه را در شروع دو رديف اول كور كنيد. (دانه هاي باقيمانده 42)

طراحي ناخن سالن اكسپرس

 

    يك دونه را در ابتدا و انتهاي سه رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    يك دونه را در ابتدا و انتهاي دو رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 دونه را كور كنيد، تا دو دانه مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

    رديف كاهشي بعد: دو دونه را كور كنيد، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد. (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    كل دانه ها را كور كنيد

 

    دامن پائين

 

    17 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و سه رديف يك رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

    تمام دانه را كور كنيد

 

    بالها (دو عدد ببافيد)

 

    22 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و 2 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي اول: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 7 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 9 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 30)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 11 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 34)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 13 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 38)

 

    رديف كاهشي اول: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 14 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 34)

 

    سه رديف از رو ببافيد، دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد، با رديف زير شروع كنيد، 2 رديف زير ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: به رنگ مسي كاموا را عوض كنيد، يكيببافيد، (دو تايكي كنيد، 12 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 30)

 

    سه رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي سوم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 10 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي چهارم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 8 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 22)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي پنجم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 6 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 18)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي ششم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 4 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 14)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي هفتم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 2 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 10)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

    پاها (4 تا ببافيد)

 

    18 دانه با زرد كمرنگ براي مركز سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن اولين ناخن

 

    رديف بعد:4 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و با اين 6 دونه *7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    يك دونه در ابتدا و انتهاي رديف بعد كم كنيد (تعداد دانه ها 4)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    كور كنيد.**

 

    بافتن دومين ناخن

 

    كاموا را به 13 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    بافتن سومين ناخن

سنگ پا برقي

 

    كاموا را به 9 دونه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    بافتن چهارمين ناخن

 

    كاموا را به 5 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، تا انتها ببافيذ. (تعداد دانه ها 6)

 

    همانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    چشمها (دو تا ببافيد)

 

    30 دانه را با رنگ خاكستري تيره براي لبه بيروني سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: (يكي ببافيد، دو تا يكي كنيد) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: ( تا انتها دو تا يكي كنيد) (تعداد دانه ها 10)

 

    كاموا را ببريد، و مقداري را نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و بكشيد و محكم كنيد

 

    چشمها (دو تا ببافيد)

 

    14 دونه با زد تيره براي پشت چشمها سربياندازيد و 4 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    كاموا را ببريد، مقداري نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و كشيده سفت كنيد

 

    پلكها (دو تا ببافيد)

 

    7 دونه با رنگ گردوئي سربياندازيد و يكي رديف ببافيد

 

    در ابتدا و انتها دو رديف بعد يك دونه كم كنيد. (ت
برچسب: چشمها،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۳:۲۵ توسط:بافت عروسك موضوع:

بافتني جغد

آموزش عروسك بافتني جغد

 

    مواد لازم:

 

    كاموا 25 گرمي سفيد رنگ 1 عدد

    كاموا 25 گرمي آبي رنگ 1 عدد

    كاموا 25 گرمي زرد تيره 1 عدد

    كاموا 100 گرمي مسي 1 عدد

    كاموا 100 گرمي زرد كمرنگ 1 عدد

    كاموا 100 گرمي قهوه اي رنگ 1 عدد

آبكش سينك جادويي

    نكته:

    با استفاده از ميلهاي 3 ميليمتري و با روش دو ميل سربياندازيد. اين نكته در بافتن پترنهاي كوچك خيلي مهم است. تمام پترنها را با بافت زير شروع كنيد، مگر اينكه چيز ديگر گفته شود.

 

 

    بدن و سر

 

    سرانداختن: 12 دونه براي بدنه با رنگ مسي سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

    رديف افزايش اول: بعد از هر دونه تا انتها يكي اضافه كنيد. (تعداد دانه ها 24)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: (يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايش سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايش چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي پنجم: (دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: (دو تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، دو تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: (دو تا از زير ببافيد، ، دو تا يكي كنيد ، يكي از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن سر

 

    رديف افزايش اول: ( دو تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: ( 3 تا از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: 4 تا از زير ببافيد، (دو تا يكي كنيد، 3 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد، 1 تا از زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي از سوم:(1 تا از زير ببافيد،دو تا يكي كنيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

دوربين مدار بسته داخل خودرو

 

    رديف كاهشي چهارم: (دوتايكي كنيد)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).

 

    كاموا را ببريد و مقداري از كاموا را نگه داريد. سپس كاموا را داخل دانه ها كرده و كشيده و سفت كنيد

 

 

    دم (يك عدد)

 

    30 دانه با كامواي مسي سربياندازيد و 6 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد.

 

    سطر كاهشي اول: (6 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 4 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 26)

 

    3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: : (5 تا از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد، 2 تا ببافيد) دوبار، 2 تا ببافيد، (تعداد دانه ها 22)

 

    3 رديف به صورت يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن بازوي بالا

 

    4 دانه را در ابتدا دو رج كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 14)

 

    رديف بعد: يك دونه را در ابتدا و انتها كم كنيد

 

    ريدف بعد: از رو ببافيد

 

    دو رديف آخر را سه بار تكرار كنيد (دانه هاي باقيمانده 6)

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

 

 

    لباس (دو عدد ببافيد)

 

    32 دانه با استفاده از رنگ آبي براي لبه يقه سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    3 رديف از زير ببافيد

 

    3 رديف، يك رديف زير يك رديف رو ببافيد، و با رديف رو شروع كنيد

 

    رديف افزايشي اول: 2 تا زير ببافيد، (يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 38) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 4 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 44) 7 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي سوم: 2 تا زير ببافيد، (1 زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 5 تا زير ببافيد) تا انتها. (تعداد دانه ها 50) 11 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

 

 

    بافتن دم پيراهن

 

    4 دانه در ابتداي 2 رديف كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 42) يك دانه را در ابتدا و انتهاي 3 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    يك دانه در ابتدا و انتهاي 2 رديف بعد كور كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 تا كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 دانه كور كنيد، تا 2 تا مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

 

    بافتن دم لباس

 

    4 دانه را در شروع دو رديف اول كور كنيد. (دانه هاي باقيمانده 42)

طراحي ناخن سالن اكسپرس

 

    يك دونه را در ابتدا و انتهاي سه رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 36)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    يك دونه را در ابتدا و انتهاي دو رديف بعد كم كنيد (دانه هاي باقيمانده 32)

 

    رديف كاهشي بعد: 2 دونه را كور كنيد، تا دو دانه مانده به آخر از زير ببافيد، دو تا يكي كنيد (دانه هاي باقيمانده 29)

 

    رديف كاهشي بعد: دو دونه را كور كنيد، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافيد، از رو دو تا يكي كنيد. (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    كل دانه ها را كور كنيد

 

    دامن پائين

 

    17 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و سه رديف يك رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

    تمام دانه را كور كنيد

 

    بالها (دو عدد ببافيد)

 

    22 دانه با رنگ آبي سربياندازيد و 2 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف افزايشي اول: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 7 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي دوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 9 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 30)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي سوم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 11 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 34)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف افزايشي چهارم: (يكي از زير ببافيد، يكي اضافه كنيد، 13 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد)دوبار، 2تا ببافيد (دانه هاي باقيمانده 38)

 

    رديف كاهشي اول: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 14 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 34)

 

    سه رديف از رو ببافيد، دو رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد، با رديف زير شروع كنيد، 2 رديف زير ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: به رنگ مسي كاموا را عوض كنيد، يكيببافيد، (دو تايكي كنيد، 12 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 30)

 

    سه رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي سوم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 10 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 26)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي چهارم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 8 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 22)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي پنجم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 6 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 18)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي ششم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 4 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 14)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي هفتم: يكي ببافيد، (دو تايكي كنيد، 2 تا ببافيد، يكي را نبافته بگيريد، يكي ببافيد، نبافته را روي بافته ها بياوريد)دوبار، يكي ببافيد (تعداد دانه ها 10)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    تمام دانه ها را كور كنيد

 

    پاها (4 تا ببافيد)

 

    18 دانه با زرد كمرنگ براي مركز سربياندازيد و دو رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    بافتن اولين ناخن

 

    رديف بعد:4 تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و با اين 6 دونه *7 رديف يكي رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    يك دونه در ابتدا و انتهاي رديف بعد كم كنيد (تعداد دانه ها 4)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    كور كنيد.**

 

    بافتن دومين ناخن

 

    كاموا را به 13 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    بافتن سومين ناخن

سنگ پا برقي

 

    كاموا را به 9 دونه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، دو تا ببافيد، يكي اضافه كنيد، برگرديد و اين 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    بافتن چهارمين ناخن

 

    كاموا را به 5 دانه باقيمانده وصل كنيد، يكي اضافه كنيد، تا انتها ببافيذ. (تعداد دانه ها 6)

 

    همانند ناخن اول از * تا ** ببافيد

 

    چشمها (دو تا ببافيد)

 

    30 دانه را با رنگ خاكستري تيره براي لبه بيروني سربياندازيد و دو رديف يكي رديف زير يكي رديف رو ببافيد

 

    رديف كاهشي اول: (يكي ببافيد، دو تا يكي كنيد) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

 

    رديف بعد: از رو ببافيد

 

    رديف كاهشي دوم: ( تا انتها دو تا يكي كنيد) (تعداد دانه ها 10)

 

    كاموا را ببريد، و مقداري را نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و بكشيد و محكم كنيد

 

    چشمها (دو تا ببافيد)

 

    14 دونه با زد تيره براي پشت چشمها سربياندازيد و 4 رديف يك رديف زير يك رديف رو ببافيد

 

    كاموا را ببريد، مقداري نگه داريد. كاموا را از درون دانه ها رد كنيد و كشيده سفت كنيد

 

    پلكها (دو تا ببافيد)

 

    7 دونه با رنگ گردوئي سربياندازيد و يكي رديف ببافيد

 

    در ابتدا و انتها دو رديف بعد يك دونه كم كنيد. (ت
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۲:۱۳ توسط:بافت عروسك موضوع:

مدل عروسك

۲۰ مدل عروسك بافتني با قلاب و دو ميل جديد و شيك

 

با مشاهده تصاوير و مدل عروسك بافتني زيبا و جديد و همچنين به كار گيري هنر بافتني مي توانيد عروسك هاي متنوع و جذابي در منزل براي بچه ها ببافيد و مورد استفاده قرار دهيد.

 

با مشاهده تصاوير زيبا و جديد مدل عروسك بافتني و ايده گرفتن از آنها مي توانيد عروسك هاي شيك و متفاوتي ببافيد. الگو برداري از نمونه هاي بافته شده و عروسك هاي آماده ايده جالب و قابل توجهي است كه اغلب خانم هاي هنرمند كه به بافتني علاقه مند هستند آن را به كار مي گيرد و هميشه به دنبال جديد ترين و زيباترين مدل هاي عروسك بافتني مي باشند تا با الهام گرفتن از آنها نمونه هاي جديد و زيبايي براي بچه ها فراهم آورند. بر همين اساس در اين مقاله به معرفي مدل هاي متنوع و جديد انواع عروسك بافتني مي پردازيم. تا پايان همراه ما باشيد.

 

مدل عروسك بافتني جديد و زيبا براي بچه ها :

سايبان آفتابگير ماشين

 

همانطور كه ذكر شد در اين مجموعه تصاوير زيباي انواع مدل عروسك بافتني را گردآوري نموده ايم كه هر يك مي توانند ايده جذاب و مناسبي براي بافت عروسك هاي زيبا توسط شما باشند. بافتني هنر زيبايي است كه اغلب خانم ها به آن علاقه دارند و با شروع سرما به سراغ آن مي روند و سعي دارند لباس هاي بافتني تهيه كنند و بافت شال گردن و كلاه را براي اعضا خانواده انجام دهند و هميشه مقداري كاموا از اين كارها برايشان باقي مي ماند كه شابد در نظر اول بدون كاربرد باشند. اما بايد بدانيد كه با استفاده از كامواهاي موجود در منزل مي توانيد به راحتي عروسك هاي بافتني زيبا و جذابي در سايز هاي مختلف تهيه نماييد. در ادامه چند مدل فانتزي و زيبا از انواع عروسك بافتني را مشاهده مي فرماييد.

مدل عروسك بافتني با قلاب :

 

با استفاده از ميل قلاب بافي و كامواهاي موجود مي توان عروسك هاي زيبا و متنوعي بافت و آنها را به كساني كه دوستشان داريم و همچنين به بچه ها هديه دهيم. اين مدل عروسك ها زيبايي خاص خود را دارند و در صورتي كه با كامواهايي با رنگ هاي شاد و درخشان تهيه شوند جذابيت خاص نيز دارند. در ادامه تصاوير مدل هاي عروسك بافتني كه با قلاب تهيه شده اند را ملاحظه مي فرماييد.

ساعت دستبندي ال اي دي

 

مدل عروسك بافتني با دو ميل :

 

استفاده از دو ميل يكي از شيوه هاي رايج و كاربردي براي بافتني است كه به كمك آن مي توان لباس ها و عروسك هاي متنوع و جذابي تهيه نمود. تصاويري كه در ادامه مشاهده مي فرماييد مربوط به انواع مختلف عروسك بافتني است كه با دو ميل بافته شده و هر يك مي توانند ايده مناسب و جالبي براي شما باشند.

arga.ir

اميدواريم از مشاهده مدل عروسك بافتني هايي كه در اين مطلب ارائه گرديد لذت برده باشيد و با الهام گرفتن از اين مدل ها زيباترين و شيك ترين عروسك ها را تهيه نماييد. پيشهاد مي كنيم با مراجعه به بخش بافتني از ديگر مدل ها و آموزش ها در اين رابطه ديدن فرماييد. موفق باشيد.

 

مدل هاي عروسك خميري بسيار زيبا و جداب

 

گالري تصاوير و مدل هاي انواع عروسك خميري دست ساز زيبا و جالب را در اين مطلب مشاهده نماييد و با انواع عروسك هاي خمير چيني و مجسمه هاي خميري زيبا و متنوع با طرح هاي جالب آشنا شويد.

خريد كيف لوازم آرايش

 

آشنايي با جديدترين مدل هاي عروسك خميري و ايده گرفتن از عروسك هاي خميري ساخته شده با طرح ها و مدل هاي متنوع مي تواند ايده قابل توجه براي شما باشد كه با الگوبرداري از آنها اقدام به ساخت انواع مختلف عروسك هاي خميري نماييد. بر اين اساس در اين مطلب مجموعه اي از تصاوير و مدل هاي انواع عروسك ساخته شده با خمير را ارائه مي دهيم كه هر يك مي توانند بهترين الگو در زمينه عروسك سازي با خمير باشند. تا پايان با اين مدل ها و عروسك هاي زيبا همراه ما باشيد.

 

جديدترين مدل هاي عروسك خميري با طرح هاي زيبا و متنوع :

 

 براي ساخت عروسك خميري نيازمند مشاهده مدل هاي متنوع و جذاب انواع عروسك هاي ساخته شده با خمير مي باشيد تا با الگوبراري از اين مدل هاي بتوانيد عروسك دلخواه و ايده آل را تهيه نماييد. بدين منظور ايتدا بايد اقدام به تهيه خمير مناسب براي ساخت عروسك هاي متنوع نماييد. براي اين كار از انواع خمير هاي مخصوص عروسك سازي و مجسمه سازي مي توان استفاده نمود كه يكي از پرطرفدارترين اين خميرها، خمير گل چيني است كه در مباحث قبل ساخت خمير گل چيني را به ظور كامل توضيح داديم و حال مي توانيد با مراجعه به آن مطلب، اين خمير كاربردي را در منزل تهيه نموده و سپس به ساخت عروسك هاي مختلف با آن بپردازيد. توجه داشته باشيد كه خمير چيني به رنگ سفيد مي باشد و شما مي توانيد با توجه به نوع و مدل عروسك انتخابي خمير را رنگ آميزي نموده و بعد شروع به ساخت عروسك كنيد. تصاوير زير نمونه هايي از ساده ترين عروسك هاي خمير را نشان مي دهند كه مي توانند راهنماي مناسبي براي افرادي كه تازه با اين هنر آشنا شده اند، باشند.

 

در صورتي كه تمايل داريد انواع عروسك خميري فانتزي و جالب را تهيه نماييد، پيشنهاد مي كنيم از طرح هاي زير الگوبرداري نماييد، البته ان مدل هاي زيبا نياز به توجه و دقت بيشتري دارد و با كمي خلاقيت مي توان آنها را به بهترين شكل تهيه نمود. تصاوير زير نمونه هايي از زيباترين مدل هاي عروسك هاي خميري را نشان مي دهد كه اميدواريم مورد پشند شما دوستان نيز واقع گردند.

دسته بازي موبايل

 

با انواع عروسك خميري زيبا و متنوع و مدل هاي جالب مجسمه خميري آشنا شديد، اميدواريم با توجه به اين مدل هاي زيبا و الگوبرداري از آنها، افدام به ساخت عروسك ها دلخواه و ايده آل نماييد. همچنين مي توانيد با مراجعه به بخش عروسك سازي از ديگر مدل ها و تصاوير و آموزش هاي مربوطه ديدن فرماييد.

مدل عروسك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۱:۳۰ توسط:بافت عروسك موضوع: